นางกมลรัตน์  ศรีเวียงยา  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
  นายอัครเดช  ปะกำแหง  นางสาวบุญญิสา  ดงเรียงราช  นางอุไร  จันทะศร
  นักบริหารงานคลัง  นักวิชาการพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
     
นางสาวโสรยา  ศาลาแดง นายมานะ  วิเศษศรี   
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.จพง.พัสดุ