สำนักปลัด อบต.
   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) หน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป
     (ข) งานธุรการ งานพิมพ์ดีด
     (ค) งานการเจ้าหน้าที่
     (ง) งานสวัสดิการ
     (จ) งานการประชุม
     (ฉ) งานเกี่ยวกับการตราบัญญัติตำบล ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     (ช) งานนิติกร
     (ซ) งานการพานิชย์
     (ฌ) งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  TOP