prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 141
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 235301

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

992749
วันนี้วันนี้138
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้268
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1760
เดือนนี้เดือนนี้2090
ทั้งหมดทั้งหมด992749

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562    
    ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.    
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 10 4 2 19 12 15 9    -  -  -  -    
2 การช่วยเหลือสาธารณภัย  -  -  -    -  -  8  -  -  -  -  -    
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 18 20  - 4 5 4 11 2  -  -  -  -    
4 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้พิการ 2 1 2 1 1 1  -  -  -  -  -  -    
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  -  -   2 3 2 1  -  -   -   -  -    
7 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  -  -  - 3 4 1  -  -  -  -  -  -    
8 ภาษีป้าย  -  -  -  -  - 3  -  -  -  -  -  -    
9 ภาษีบำรุงท้องที่  -  -   -  2  - 3 5 4  -  -  -  -    
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -    
11 การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/ ต่อเติมอาคาร 2 2 2 1 3 3 3  -  -  -  -  -    
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   -   -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -    
13 การร้อง้รียน/ร้องทุกข์  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
14 ขอกำลัง จนท. อปพร. 6 4 2 17 13 15 7 4            
15 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -   -  -  -  -  -  - 20  -  -   -   -    
  รวมทั้งสิ้น 39 32 9 50 42 48 45 30            
                               

 

โครงการประชุมประชาคมตำบล ประจาปี ๒๕๖๒

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖

องค์การการบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

..............................

. โครงการประชุมประชาคมตำบล

 

๒. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒๒  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน จึงจัดให้มีการประชุมประชาคมตำบล เพื่อให้ผู้แทนประชาคม ตามประกาศสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ลงวันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. สร้างความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง

.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖

๓.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน

๓.๓ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลแคน

๓.๔ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

. เป้าหมาย

          - ผู้บริหารอบต.แคน  จำนวน ๔ คน

          - พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคน  จำนวน ๔๐  คน

          - ประชาชน ตามประกาศสัดส่วนการจัดประชาคมตำบล  จำนวน ๑๗๖  คน   (รวม เป็น  ๒๑๖  คน )

          ตามประกาศสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ลงวันที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๖๒  จำนวน ๑๗๖ คน ดังนี้

๑.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนทุกคน( ๓๑ คน) 

๒.  ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม จำนวน  ๑ คน

๓.  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลแคน  จำนวน ๑ คน

๔.  คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จำนวน ๒ คน 

๕.  คัดเลือกจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน 

๖.  คัดเลือกจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน 

๗.  คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคน จำนวน ๒ คน 

๘.  คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๒ คน

๙.  คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน

๑๐. คัดเลือกจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน 

๑๑.  คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน

๑๒.  คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕ คน

๑๓.  คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน

๑๔.  คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน  หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม อื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕ คน

๑๕.  คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน 

๑๖.  คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ การค้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๓ คน

๑๗.  คัดเลือกจากประชาชนในจำตำบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในตำบล

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุด (เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ของตำบลแคน  จำนวน ๕,๕๑๔  คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒  เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๑๐  คน

. ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่  ๓   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒    เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

.วิธีการดำเนินการ/กิจกรรม

๖.๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๖.๒ จัดเตรียมเอกสารวัสดุในการจัดประชุมประชาคม

๖.๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลแคนทราบ ออกหนังสือเรียนเชิญสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล คณะทำงานฯ เพื่อเข้าร่วมประชุม (ตามเป้าหมาย)

๖.๔. จัดเวที/สถานที่การประชุมประชาคมตำบล เช่น เวที เต้นท์ ป้าย กระดาน เครื่องเสียง เป็นต้น

๖.๕ จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม

. สถานที่ดาเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

. หน่วยงานรับผิดชอบ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

alt

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

(รายชื่อแนบท้าย)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256...

ดาวน์โหลด

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2562

โครงการประชาคมตำบล องค์การบริหารส่...

ดาวน์โหลด