prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 94
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 155694

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

907062
วันนี้วันนี้191
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้112
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้303
เดือนนี้เดือนนี้4820
ทั้งหมดทั้งหมด907062

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

 

                               

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เรื่อง       การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

………………………………..

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  33 (2)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่    พ.ศ. 2508  ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่าผู้ใดที่มีที่ดินในเขตตำบลแคน  ให้มายื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือน  มกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น  หากบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา  29 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง  และชำระภาษี  ภายในเดือน  เมษายน  ของทุกปี

 

ให้เจ้าของเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

                                - ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

                                - ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด   ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                              ประกาศ   ณ  วันที่   3  เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2561

 

 

                                                                        ( นายบุญตา  สิทธิเขต )

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 


ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติมเอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแคน

ดาวน์โหลด