prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 141
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 232486

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

986180
วันนี้วันนี้120
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้197
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้862
เดือนนี้เดือนนี้2863
ทั้งหมดทั้งหมด986180

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์จากประตูทางเข้าสานักงาน อบต.
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลแคน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์จากประตูทางเข้าสานักงาน อบต.

 

                องค์การบริหารส่วนตาบลแคนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์จากประตูทางเข้าสานักงาน อบต.ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.60 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หน้าอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตาราเมตร พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทสคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๔๑๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๖,๒๐๙.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแคน ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแคน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ๖. จะทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 แล้วเท่านั้น
                กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแคน และยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอวาปีปทุม ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแคน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และwww.tambolkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๗๐๖๘๖๖ ในวันและเวลาราชการ

 

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

ประกาศ(ฉบับเต็ม)     

ราคากลาง                

แบบ ปร.4                 

แบบ ปร.5                 

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

(รายชื่อแนบท้าย)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256...

ดาวน์โหลด

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2562

โครงการประชาคมตำบล องค์การบริหารส่...

ดาวน์โหลด