prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 141
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 228778

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

974361
วันนี้วันนี้65
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้134
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้199
เดือนนี้เดือนนี้3818
ทั้งหมดทั้งหมด974361

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานผู้บริหาร
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ในสายงานผู้บริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

*****************************

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการ

 สรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  โดยวิธีสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประกอบด้วย

๑. นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๖  (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)                           จำนวน ๑ อัตรา

                   อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ๘๖ข้อ๙๑ ข้อ ๙๔  ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗  ลงวันที่  ๖  มกราคม ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

ข้อ  ๑  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

๑.  ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง  ระดับ ๖ (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)

              เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒                             จำนวน ๑ อัตรา

ข้อ  ๒  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

                   ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานส่วนตำบล  และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวันรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

                             ๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลังระดับ  ๖  (หัวหน้าฝ่ายบัญชี) 

๒.๑.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ

และการจัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต)  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ๖)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖  และ

                  

 

/๒.๑.๒ได้ดำรงตำแหน่ง…..

 

 

 

 

 

-๒-

 

๒.๑.๒ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยจะต้องปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

                                      ๒.๑.๓  อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๑๓,๑๖๐  บาท  (ขั้นต่ำของระดับ  ๖)

                                      ๒.๑.๔  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่  ก.อบต.  กำหนด  (ภาคผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศ)

 

ข้อ ๓   เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

                                       ๓.๑  ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนกำหนด  (ภาคผนวก ค. แนบท้ายประกาศ)

                                       ๓.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง          จำนวน  ๓  รูป

                                       ๓.๓  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ชุด

                                       ๓.๔  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน  ๑  ชุด

                                       ๓.๕  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  จำนวน  ๑  ชุด                                                  

                                       ๓.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกจากโรงพยาบาลของรัฐบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน

                             ๓.๗  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศ) จำนวน  ๑ ชุด

                                       ๓.๘  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  (ถ้ามี)

ทั้งนี้  หากผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนดไม่ครบถ้วนในวันสมัคร  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ  ในครั้งนี้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ

 

ข้อ  ๔  การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ตามข้อ ๓

ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่    ๑๑ -๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)  และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๐-๖๘๖๖ ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครนั้นหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

 

ข้อ  ๕  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก

                        ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันสมัครสอบคัดเลือก  คนละ  ๒๐๐.-  บาท

ข้อ  ๖ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

          การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกกำหนดคะแนนรวม๓๐๐คะแนนแยกเป็น

 

 

ก.      ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)

ให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา  การควบคุมงาน การตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  การให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงาน  การติดต่อประสานงาน  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงานนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย  หรืออัตนัย)

ข.      ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย)  หรือสอบปฏิบัติ  โดยให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ หากสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติให้กำหนดคะแนนสอบข้อเขียน ๖๐ คะแนน  และสอบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกด้วย           

ค.      ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์  หรือการประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อ  ๗  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตารางสอบ  สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบการสอบในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม หรือ เว็ปไซต์ www.tambolkaen.go.th

 

ข้อ ๘  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก.,ข. และภาค ค.

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในภาค ก.,ข. และภาค ค. ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน หรือ เว็ปไซต์ www.tambolkaen.go.thโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 

ข้อ  ๙  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิกไป

ข้อ  ๑๐ ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร

                   ผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างบวชเป็นพระภิกษุและสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ และเข้าสอบ

ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท  ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๔   เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ

ข้อ ๑๑  เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย

 

                   

ข้อ ๑๒  กรณีการทุจริต

                   กรณีที่พบว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตอันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก  ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนทราบ  เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอีกต่อไป

 

ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

                             ๑๓.๑ เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะรายงานผลสอบคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน ทราบเพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับต้นจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

จังหวัดมหาสารคาม

                             ๑๓.๒ หากมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งในประกาศฉบับนี้ ให้ถือผลการวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                                               

     

    (นายบุญตา  สิทธิเขต)

                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

 

(ผนวก ก)

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

----------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง  ๖  (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)

 

ตำแหน่งประเภท  บริหาร

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ชำนาญการ    และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  เสนอแนะ  และดำเนินการปฏิบัติงานบริหาร

งานการคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น 

งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 

งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง

เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิ  การเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ  ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย  กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ อบต.  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้  ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่างๆตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อ  การจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

                                                          /คุณสมบัติ...

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์

บริหารการคลัง  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ

และการจัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต)  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ๖)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖  และ

๒. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ

ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.   มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

๒.   มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

๓. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด

๔. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๕. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา

๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๗. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล

๘. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๙. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

(ผนวก ข)

ขอบเขตเนื้อหา วิชาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงาน

ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

...............................................................

 

ตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง  ๖  (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)

                   ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้

                   ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒

๓.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐

๔.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙

๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๖.  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

๗.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒

๙.  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม

๑๐.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๑.  ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติม

๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติม

๕.  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม  “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ให้ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้  แนวความคิดและความคิดเห็น  ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์  ในเรื่องต่างๆ  ดังนี้

๑.  ความรอบรู้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง

๒. ความรอบรู้ในการบริหาร

๓. ปฏิภาณไหวพริบ

๔. บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ

                                     ฯลฯ

 

 

 

 
 

 

 

ติดรูปถ่าย

 

 

 ( ผนวก  ค )

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร

ตำแหน่ง.........................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน   อำเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม

 

เลขประจำตัวสอบ.........................

 

ติดรูปถ่าย

 

-----------------------------------------------------------

 

เรียน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

 

            ด้วยข้าพเจ้า  ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารตำแหน่ง..................................................................................................................

จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้

๑.   ชื่อ  - ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………..……………

๒.  ตำแหน่งปัจจุบัน………………………………………………….ระดับ………………สังกัด(กอง/ส่วน/งาน)…………………….……อบต..………………………….……..อำเภอ……………………………………...จังหวัด……………………………………………………………

๓.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗……………………….…..บาท อัตราเงินเดือนปัจจุบัน…………………...…….บาท

๔.  เกิดวันที่…….…….....เดือน……….……………...…..พ.ศ.….....……....….อายุ..…..….…...ปี………....….เดือน……….….…วัน

๕.  วันที่บรรจุเข้ารับราชการ…….…….เดือน……………..……พ.ศ.……………..รวม…….……ปี…………….เดือน……………วัน

๖.  ประวัติการดำรงตำแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือโอนกลับมาเท่านั้น)

 

ระดับ

ชื่อตำแหน่ง

สังกัด

วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับการแต่งตั้ง

รวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่ง

(วัน/เดือน/ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒ -

๗.  สถานที่ติดต่อ

          ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก

          บ้านเลขที่…………………..……………….ซอย/ตรอก………………………………..ถนน……………………….……………..

          แขวง/ตำบล……………………..……………..เขต/อำเภอ……………..………………..จังหวัด…………….………………...

          รหัสไปรษณีย์…………………………………..โทรศัพท์………………….……………โทรสาร…………..………….…………..

          E-mail………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

๘.  สถานภาพครอบครัว

                   โสด                                  สมรส                                อื่น ๆ

 

          ชื่อคู่สมรส………………………….……………………สกุล…………………….……………………..อาชีพ………………...………

 

          ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา

                    ไม่มีบุตร/ธิดา                        มีบุตร/ธิดา จำนวน……..คน  (ชาย…….คน หญิง……..คน)

 

๙.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)

 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่

ความดันโลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.  ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ว/ด/ป ที่สำเร็จ

การศึกษา

การได้รับทุน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิคหรือเทียบเท่า

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเท่า

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

 

 

ปริญญาโท

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก

 

 

 

 

 

การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

-๓-

 

๑๑.  ดูงาน (ที่สำคัญ ๆ)

 

การดูงาน

เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.การปฏิบัติงานพิเศษ

 

การปฏิบัติงานพิเศษ

เรื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ผลสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

          ภาษาอังกฤษ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คอมพิวเตอร์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

-๔-

 

๑๕.วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

       (กรณีมีหลายคุณวุฒิ ให้ใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อน) ได้แก่………………………………………………………..……………

จากสถานศึกษา…………………………………………………..……………เมื่อวันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……………

 

๑๖.วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานในหน้าที่มาก       ที่สุด) ที่ได้รับ ได้แก่…………………………………………………..จากสถานศึกษา……………………….…………………………………

เมื่อวันที่………………..……..เดือน…………………………………พ.ศ.…………….………….

 

๑๗.เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ระบุชื่อเกียรติบัตร / รางวัล / อันดับรางวัล / ปี พ.ศ. ที่ได้รับ / และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสำเนา   เอกสารหลักฐานมาด้วย

 ๑)……………………………………………………………………………………………………….

๒)………………………………………………………………………………………………………...

๓)………………………………………………………………………………………………………..

         

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ    ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารตำแหน่ง.............................................................................ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน  ลงวันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๕๘  ทุกประการ  ทั้งนี้  หากตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือใช้ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

 

 

                           (ลงชื่อ)……………………………..……………………ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

(………………………………………………….)

ตำแหน่ง…………………………………………………….…

วันที่…………..เดือน……………………..พ.ศ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ( ภาคผนวก  ง )

 

 

 

 

 

หนังสือยินยอม ให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

 

          เขียนที่ .......................................................................

          ตำบล..................อำเภอ.............จังหวัด..................

 

วันที่............  เดือน ...........................  พ.ศ.........................

 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ

                   ข้าพเจ้า.........................................................ตำแหน่ง……………………………….………………………………   

สังกัด.......................................................อำเภอ.............................จังหวัด................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ.................................................................ตำแหน่ง......................................ระดับ.........อนุญาตให้.......................................................ซึ่งเป็น......................................  ตำแหน่ง........................................   

ระดับ............สำนัก/กอง..........................................จังหวัด................................. สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  ลงวันที่ ....................................ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน  ตำแหน่ง .....................................................ระดับ.........  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

 

 

(ลงชื่อ) ........................................................................

(........................................................................)

              ตำแหน่ง.............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

( ภาคผนวก  จ )

 

 

 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  ( สำหรับผู้รับการประเมินกรอก )

 

๑.  ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน……………….........................................................………………………….

๒.  วุฒิการศึกษา ............................ .สาขาวิชา….............................................ระดับการศึกษา…...................…

สถานศึกษา…….………………......................................…………………จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.………………..……

๓.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่……..…เดือน .................….พ.ศ…………..……ตำแหน่ง................................…

๔.  ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่น

          ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑ปี  ดังนี้  (เฉพาะสายผู้บริหาร)       

๔.๑ …...................................………………..................................……….รวม……….………ปี……….……….เดือน

๔.๒ ……………………………………………............................................…...รวม…………….…ปี…….…………เดือน

๔.๓ ………………………………………………...........................................….รวม…………….…ปี………….…...เดือน

๕.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………..…............................……..ระดับ………….……...ขั้น…………….………...บาท 

           สังกัด..........................................................................……….…อำเภอ……………................……….…….…

           จังหวัด………...……......…………..…..เมื่อวันที่…………….เดือน……….……....................……พ.ศ………..…….

๖.  การฝึกอบรม

                          หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม                       จัดทำโดย                             ระยะเวลา

          ...............................................................          .........................................          ..................................

          ...............................................................          .........................................          ..................................

           ...............................................................          .........................................          ..................................

๗.  ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย  (ถ้ามี)

     ………….. ……………………………………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………………..

๘.  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง

 

                                                           (ลงชื่อ)……………………….................…………..ผู้รับการประเมิน

                                                                 ( ...........................................................)

                                                          ตำแหน่ง  ..................................................................

                                                     วันที่   .............  เดือน...........................   พ.ศ. ...................

 

 

 

-๒-

 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล(ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)

ระดับการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน     

๑.  ความประพฤติพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  การรักษาวินัย

     -  ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว

     -  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมอื่น

     -  การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของ       

ทางราชการ

     -  การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ      

ข้าราชการ

 

 

๑๐

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  ความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสิทธิภาพ

     -  ไม่ละเลยต่องาน  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งด้านความสำเร็จและ

ความผิดพลาด  ไม่ปัดความรับผิดชอบ

     -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

     -  ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้ลุล่วงไปด้วยดี

     -  จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

๑๐

 

๓.  ความอุตสาหะพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าที่การงาน

     -  กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

     -  มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา

     -  ไม่ย่อท้อ  สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ

     -  ตั้งเป้าหมายให้งานสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ

๑๐

 

๔.  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

     -  ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

     -  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

     -  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ

     -  เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน

๑๐

 

 

 

 

-๓-

 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ)

ระดับการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  ความรู้ความชำนาญในหน้าที่รับผิดชอบ

     -  สามารถปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

     -  งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย

     -  มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

     -  ประสบการณ์ในการทำงาน

๑๐

 

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด

     -  ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทำงาน

     -  ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย

     -  มีความแม่นยำถูกต้องในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ

๑๐

 

๗.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือ

        สิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน การปรับปรุงการทำงาน

     -  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

     -  ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานทำงานยากหรืองานใหม่ให้สำเร็จ

        เป็นผลดี

 

๑๐

 

๘.  ทัศนคติและแรงจูงใจพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่

     -  แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน

     -  ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน

     -  แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

        โครงการหรือแผนงานที่ได้รับผิดชอบ

๑๐

 

๙.  ความเป็นผู้นำพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน

        การมอบหมายงาน การให้คำแนะนำและพัฒนา การควบคุมงาน

        ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

     -  ความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

๑๐

 

 

 

-๔-

 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ต่อ)

ระดับการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

๑๐.  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาพิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น

     -  การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

     -  ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์

     -  ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่

        เหมาะสม

 

๑๐

 

รวม

๑๐๐

 

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน

 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

(     )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐)

(     )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  ๖๐)

          (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………………………

 

 

                 (ลงชื่อ)  ……………………….........………….ผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชา)

( ......................................................... )

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่ ............  เดือน ......................  พ.ศ...................

สรุปผลการประเมิน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อ)…………………….........................…………….

( .................................................... )

ตำแหน่ง....................................................

วันที่................. เดือน ......................... พ.ศ.....................

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256...

ดาวน์โหลด

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2562

โครงการประชาคมตำบล องค์การบริหารส่...

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด