prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 135
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 222548

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

950830
วันนี้วันนี้33
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้33
เดือนนี้เดือนนี้33
ทั้งหมดทั้งหมด950830

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี สรุปงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม
งบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ  2556
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่  30  กันยายน   พ.ศ. 2556
         
รายรับตามงบประมาณ ประมาณการ รับ-จ่ายจริง สูง   (ต่ำ)
หมวดภาษีอากร 140,000.00 130,006.86  -  -9,993.14
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต 10,000.00 14,915.40  +  4,915.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,000.00 64,706.57  +  24,706.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 150,000.00 165,792.00  +  15,792.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,000.00 127,795.40  +  67,795.40
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00   0.00
หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 13,125,000.00 15,584,939.65  +  2,459,939.65
หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 11,475,000.00 9,722,181.00  -  -1,752,819.00
รวมรายรับทั่วไป 25,000,000.00 25,810,336.88  +  810,336.88
เงินรายได้อื่น        
       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   10,564,430.00 + 10,564,430.00
รวมเงินรายได้อื่น ๆ 0.00 10,564,430.00 + 10,564,430.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 25,000,000.00 36,374,766.88 + 11,374,766.88
รายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่าย        
แผนงานบริหารตามข้อบัญญัติงบประมาณ        
รายจ่ายงบกลาง 1,722,771.00 1,637,437.00 - -85,334.00
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8,092,795.00 7,850,169.00 - -242,626.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,853,480.00 1,737,450.00 - -116,030.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7,470,752.00 6,751,167.42 - -719,584.58
หมวดค่าสาธารณูปโภค 285,000.00 241,373.55 - -43,626.45
หมวดเงินอุดหนุน 2,332,600.00 2,247,553.40 - -85,046.60
หมวดรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00   0.00
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร 21,777,398.00 20,485,150.37 - -1,292,247.63
รายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณ        
หมวดครุภัณฑ์ 464,320.00 251,298.27 - -213,021.73
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,472,282.00 1,192,274.00 - -280,008.00
รวมรายจ่ายรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามงบประมาณ 1,936,602.00 1,443,572.27 - -493,029.73
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณ 23,714,000.00 21,928,722.64 - -1,785,277.36
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   10,564,430.00   10,564,430.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น 23,714,000.00 32,493,152.64 - 8,779,152.64
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,881,614.24    

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านโคกสะอาด ม.16

ดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านหัวนาไทย ม.14

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหัวนาไทย-บ้านโคกใหญ่ ม.14

ดาวน์โหลด

แบบแปลนถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 16

ดาวน์โหลด

ราคากลางแบบสรุปและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนน คลส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-005

ดาวน์โหลด