prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 135
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 222531

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

950824
วันนี้วันนี้27
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้27
เดือนนี้เดือนนี้27
ทั้งหมดทั้งหมด950824

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแคน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงานด้านหลังอบต.แคน
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 


                ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแคน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงานด้านหลังอบต.แคน อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร พร้อมเททางเท้า รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่อบต.กาหนด ราคากลาง 249,449 บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และผลงานไม่น้อยกว่า 124,725 บาท
(-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแคน
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแคน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแคน อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และยื่นซองสอบราคาจ้าง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอวาปีปทุมในวันที่ 18 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ และกาหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอวาปีปทุม ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแคน อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และwww.tambolkaen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-706866 ในวันเวลาราชการ
                 ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ 2557

 

(ลงชื่อ)..................................................
(นายบุญตา สิทธิเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคน

 

 

ประกาศ   >>>

ราคากลาง >>>

แบบ ปร.4 >>>

แบบ ปร.5 >>>

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านโคกสะอาด ม.16

ดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านหัวนาไทย ม.14

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหัวนาไทย-บ้านโคกใหญ่ ม.14

ดาวน์โหลด

แบบแปลนถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 16

ดาวน์โหลด

ราคากลางแบบสรุปและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนน คลส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-005

ดาวน์โหลด