prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 135
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 222542

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

950828
วันนี้วันนี้31
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้31
เดือนนี้เดือนนี้31
ทั้งหมดทั้งหมด950828

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555

งบรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2553

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

 

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

สูง

-

ต่ำ

รายรับตามงบประมาณ        
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

13,125,000.00

11,504,440.44

-

-1,620,559.56

ภาษีอากร

130,000.00

132,973.43

 +

+2,973.43

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

40,000.00

20,978.50

-

-19,021.50

รายได้จากทรัพย์สิน

20,000.00

48,135.47

+

+28,135.47

รายได้เบ็ดเตล็ด

80,000.00

240,760.41

+

+160,760.41

เงินอุดหนุน

13,125,000.00

9,059,883.00

-

-2,415,117.00

รายได้จากสาธารณูปโภค 130,000.00 133,408.00 + +3,408.00
รวมรายรับทั่วไป

25,000,000.00

21,140,579.25

-

-3,859,420.75

 เงินรายได้อื่น        
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  00  9,456,961.00 + +9,456,961.00
 รวมเงินรายได้อื่น 00   9,456,961.00    
รวมรายรับทั้งสิ้น  

30,597,540.25

+ 5,597,540.25

 

รายการ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

+

สูง

-

ต่ำ

แผนงานบริหารตามข้อบัญญัติงบประมาณ        
งบกลาง-สำรองรายจ่าย 1,514,311.00 1,335,533. - -178,778.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7,290,890.00 7,282,932.36 - -7,957.64
ค่าจ้างชั่วคราว 1,196,250.00 1,175,236.00 - -21,014.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,646,262.00 7,019,022.93 - -1,627,239.07
ค่าสาธารณูปโภค 252,840.00 229,575.83 - 23,264.17
เงินอุดหนุน 2,467,8000 2,161,741.56 - -306,058.44
รายจ่ายอื่นๆ 20,000.00 20,000.00 - 00.00
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร 21,388,353.00
19,224,041.68
-
2,164,311.32
รายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณ        
ค่าครุภัณฑ์ 933,100.00 202,318.25 - -730,781.75
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,678,547.00 1,691,490.00 - -987,057.00
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามงบประมาณ 3,611,647.00
1,893,808.25 - -1,717,838.75
 รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติ 25,000,000.00 21,117,848.93 - -3,882,150.07
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   9,456,961.00   9,456,961.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000.00
30,574,810.93
-
5,574,810.93
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

22,729.32


เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านโคกสะอาด ม.16

ดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านหัวนาไทย ม.14

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหัวนาไทย-บ้านโคกใหญ่ ม.14

ดาวน์โหลด

แบบแปลนถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 16

ดาวน์โหลด

ราคากลางแบบสรุปและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนน คลส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-005

ดาวน์โหลด