prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 135
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 222536

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

950825
วันนี้วันนี้28
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้28
เดือนนี้เดือนนี้28
ทั้งหมดทั้งหมด950825

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

( นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับ  ๘  )

---------------------------------------------------

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล     ระดับ ๘  )    สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๔๕ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  )   ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม    เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๔๗   และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแคน          ที่  ๒  / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๓ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักส่วนตำบลดังนี้

๑.  ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับ ๘ (นักบริหารงานอบต.  ๘  )

ลขที่ตำแหน่ง  ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑

 

๒. รายละเอียดตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ( รายละเอียดตามภาคผนวก ก. )

 

. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.) กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัครตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   ดังนี้

๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘ )

- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. ๖ ข้อ ๑ และ

(๑) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัด อบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ

- ๒ -

(๒) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัด อบต. ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   กำหนดเวลา  ๔  ปี   ให้ลดเป็น  ๓   ปี  สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์      การบริหารรัฐกิจ  กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

(๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า  ขั้น ๑๙,๘๖๐.- บาท

. ๔.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ฯ  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯกำหนด ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม   ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร คัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้

๕.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ  ( ภาคผนวก ค )

๕.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว      ( ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน )                                                            จำนวน  ๓       รูป

๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                               จำนวน  ๑       ฉบับ

๕.๔ สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล                               จำนวน  ๑       ชุด

๕.๕ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( transrip of  Record ) ที่ตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต.กลางกำหนด อย่างละ ๑ ชุด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี  ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย

๕.๖ ใบรับรองแพทย์                                                       จำนวน  ๑        ชุด

๕.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๕๓ ) ออกให้โดยโรงพยาบาลของราชการไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน                                      จำนวน  ๑      ฉบับ

๕.๘ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครคัดเลือก

( ผนวก ง)

๕.๙ แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ ( ภาคผนวก จ )

๕.๑๐. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ( ถ้ามี ) เช่นใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล                                      จำนวนอย่างละ  ๑  ชุด

๕.๑๑ แบบเสนอเกี่ยงกับวิสัยทัศน์  ความยาวไม่เกินกว่า ๕ – ๑๐  หน้ากระดาษ A ๔  และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร ( ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในอดีตย้อนหลังไม่เกิน  ๓ ปี

จำนวน ๓   ผลงาน ) ที่ดำเนินการจัดทำและรับรองผลงานภายในช่วงเวลาการับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK  ขนาด ๑๖  ( ตามภาคผนวก ฉ ) ท้ายประกาศ                       จำนวน  ๘      ชุด

 

-๓-

สำหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๖. ค่าธรรมเนียนในการสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ  ๔๐๐  บาท เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้รับสมัครคัดเลือก และออกใบเสร็จรับเงินแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด

๗. การประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ภายในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทอหงลาง  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓ – ๙๐๑๐๒๘

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ประวัติการรับราชการ  ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ โดยพิจารณาจากการจัดทำผลงาน  และการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดำรงตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะหลักการทางการบริหารและด้านคุณสมบัติ ร้อยละ ๖๐  ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์รายละเอียดกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ( ผนวก ข. )

๙. กำหนดวัน  เวลา  ดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการ ฯ จะดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

๑๐. เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ถือว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนหลักทางการบริหาร  และคะแนนประวัติการรับราชการ

(คุณสมบัติ )  รวมกันไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๖๐

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    ภายในวันที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ำสุด   ตามลำดับ  สำหรับการขึ้นการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  ๖๐  วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกและจะระบุคะแนนไว้ในประกาศด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นจะขอใช้บัญชีคัดเลือกไม่ได้

๑๑.๒  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ถ้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ดังนี้

ก) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว

ข) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้

ค) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

-๔-

ง) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

จ) ปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก

๑๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะจัดลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ำสุดหากคะแนนรวมของแต่ละบุคคลเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ดังนี้

๑๒.๑    ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน

๑๒.๒ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน   ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับปัจจุบันก่อน

๑๒.๓  ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับปัจจุบันพร้อมกัน  ให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า

๑๒.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า

๑๒.๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน  ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน

๑๒.๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน   พร้อมกัน  ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม   โทรศัพท์ ๐๔๓ -๗๓๑๐๓๑

๑๓. การแต่งตั้ง

ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง  จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น และได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล        จังหวัดมหาสารคามแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗    เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖

 

 

 

( นายทองสุข   ทุมมี )

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านโคกสะอาด ม.16

ดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านหัวนาไทย ม.14

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหัวนาไทย-บ้านโคกใหญ่ ม.14

ดาวน์โหลด

แบบแปลนถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 16

ดาวน์โหลด

ราคากลางแบบสรุปและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนน คลส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-005

ดาวน์โหลด