prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 147
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 249296

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

104089
วันนี้วันนี้240
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้92
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้240
เดือนนี้เดือนนี้240
ทั้งหมดทั้งหมด1040899

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 

โครงการประชุมประชาคมตำบล ประจาปี ๒๕๖๒

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖

องค์การการบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

..............................

. โครงการประชุมประชาคมตำบล

 

๒. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒๒  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน จึงจัดให้มีการประชุมประชาคมตำบล เพื่อให้ผู้แทนประชาคม ตามประกาศสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ลงวันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. สร้างความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง

.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖

๓.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน

๓.๓ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลแคน

๓.๔ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

. เป้าหมาย

          - ผู้บริหารอบต.แคน  จำนวน ๔ คน

          - พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคน  จำนวน ๔๐  คน

          - ประชาชน ตามประกาศสัดส่วนการจัดประชาคมตำบล  จำนวน ๑๗๖  คน   (รวม เป็น  ๒๑๖  คน )

          ตามประกาศสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ลงวันที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๖๒  จำนวน ๑๗๖ คน ดังนี้

๑.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนทุกคน( ๓๑ คน) 

๒.  ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม จำนวน  ๑ คน

๓.  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลแคน  จำนวน ๑ คน

๔.  คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จำนวน ๒ คน 

๕.  คัดเลือกจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน 

๖.  คัดเลือกจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน 

๗.  คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคน จำนวน ๒ คน 

๘.  คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๒ คน

๙.  คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน

๑๐. คัดเลือกจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน 

๑๑.  คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน

๑๒.  คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕ คน

๑๓.  คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน

๑๔.  คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน  หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม อื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕ คน

๑๕.  คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๒ คน 

๑๖.  คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ การค้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๓ คน

๑๗.  คัดเลือกจากประชาชนในจำตำบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในตำบล

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุด (เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ของตำบลแคน  จำนวน ๕,๕๑๔  คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒  เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๑๐  คน

. ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่  ๓   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒    เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

.วิธีการดำเนินการ/กิจกรรม

๖.๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๖.๒ จัดเตรียมเอกสารวัสดุในการจัดประชุมประชาคม

๖.๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลแคนทราบ ออกหนังสือเรียนเชิญสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล คณะทำงานฯ เพื่อเข้าร่วมประชุม (ตามเป้าหมาย)

๖.๔. จัดเวที/สถานที่การประชุมประชาคมตำบล เช่น เวที เต้นท์ ป้าย กระดาน เครื่องเสียง เป็นต้น

๖.๕ จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม

. สถานที่ดาเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

. หน่วยงานรับผิดชอบ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

 

 

๙. งบประมาณ

          ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

-          ค่าป้ายโครงการ                                                       เป็นเงิน  ๖๐๐     บาท

-          ค่าอาหารว่าง จำนวน ๑๗๖ คน ๆ ละ ๒๕ บาท                    เป็นเงิน  ๔,๔๐๐   บาท

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)     เป็นเงิน  ๕,๐๐๐   บาท

 

๑๐. ตัวชี้วัดโครงการ

          - เชิงปริมาณ     ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

          - เชิงคุณภาพ     ได้จัดลำดับโครงการที่มีความจำเป็นของตำบลแคน ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

๑๑.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖

๑๑.๒ ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลแคน

๑๑.๔ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑.๕ ได้ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางที่สอดคล้องยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

๑๒. ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

          ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการประชุมประชาคมตำบลในปีที่ผ่านมา และแนวทางแก้ผลกระทบ ดังนี้

          ๑๒.๑ การมีส่วนร่วมน้อย แก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ประกาศสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ที่กำหนดโดยระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

          ๑๒.๒ ปีที่ผ่านมามีการลงมติโดยไม่เป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหา และประชาคมตำบลเข้าใจบทบาทเพียงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถจัดลำดับโครงการตามสภาพปัญหาจริงได้ ควรแก้ไขให้มีการนำเสนอเหตุผลความจำเป็นของโครงการและลงมติแบบเปิด/ยกมือ และแบบปิด/บัตรลงมติ

 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้เขียนโครงการ

(นางสาวนันท     รังมาตย์)

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางประไพศรี   นามหนวด)

                                                  หัวหน้าสานักปลัด อบต.แคน

 

 

 

 

ความเห็น

..............................................................................................................................

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

  (นายดนตรี    อินทร์ไชย)

      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

 

ความเห็น.................................................................................................................

                  

                            

 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

    (นายบุญตา    สิทธิเขต)

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

 

 

 

กำหนดการประชุมประชาคมตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

วันที่   ๓   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.............................................................

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.          พิธีเปิด  โดย นายบุญตา  สิทธิเขต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เสนอนโยบาย ชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจ

และเชิญหัวหน้าส่วนราชการพบปะที่ประชุม

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.          ชี้แจงเหตุผลในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ โดย  นายดนตรี  อินทร์ไชย   ปลัดอบต.แคน

 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.          พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พร้อมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลแบบประชารัฐ

 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.          เรื่องอื่น ๆ

 

 

หมายเหตุ         บริการอาหารว่าง ในระหว่างการประชุม

                   กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่  มค  ๗๔๑๐๑/­ว                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

                                                                                  อำเภอวาปีปทุม  มค  ๔๔๑๒๐

 

          เมษายน    ๒๕๖๒

 

เรื่อง     เชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล

 

เรียน   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการประชุมประชาคมตำบล                                                จำนวน   ๑   ชุด

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖  เนื่องจากมีหมู่บ้านภายในตำบลแคนแจ้งความเดือดร้อนและยื่นคำร้อง ขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเข้าสภาท้องถิ่นในการพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแคน  ต่อไป

 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ฯ  ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนา

ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลให้ตรงจุด จึงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสุจริต โปร่งใส จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒  ตามกำหนดการประชุมประชาคมที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

 

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมประชาคมตามกำหนดการ

 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                    (นายบุญตา   สิทธิเขต)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐๔๓-๗๐๖๘๖๖

โทรสาร   ๐๔๓-๗๐๖๘๖๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

 

 

                                                                                               

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.............สำนักปลัด.....................องค์การบริหารส่วนตำบลแคน................................

ที่  ...................................................วันที่..........๓๐........เมษายน...........๒๕๖๒.................

เรื่อง     แจ้งส่วนราชการร่วมประชุมประชาคมตำบล

.........................................................................................................................................................

เรียน    หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –

๒๕๖๔ ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖  เพื่อนำเข้าสภาท้องถิ่นในการพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแคนต่อไป  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ฯ  ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.และทำให้การดำเนินการของ อปท.มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชน    อีกทั้งจะได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  

 

                   จึงแจ้งทุกส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล  ในวันที่ ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามกำหนดการประชุมประชาคมที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

 

 

                                                          (ลงชื่อ)

                                                                            (นายดนตรี   อินทร์ไชย)

                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

                            

                                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ............................................................................วันที่ .......๒๓    เมษายน  ๒๕๖๒.........................

 

เรื่อง     แจ้งแต่ละหน่วยงานเสนอโครงการบรรจุใน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖

 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุใน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖         

         

                   ด้วยสำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จะได้ดำเนินการจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแคน

 

                   จึงขอแจ้งหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเสนอโครงการบริการสาธารณะที่จะดำเนินการหรือพัฒนาในหน่วยงานตามแบบเสนอโครงการที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่  ๓๐  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

                  

                                                          ลงชื่อ                      

                                                                    ( นางประไพศรี    นามหนวด )

                                                          หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการประชุมประชาคมตำบลแคน ประจำปี 2562

 วันที่  2    พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ณ  องค์การบริหารส่วน ตำบลแคน

-ผู้มาประชุม (สัดส่วนการประชุมประชาคม)

ที่

ชื่อ-สกุล

หมู่ที่

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายเกรียงศักดิ์  แคนเสาร์

1

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

2

นายคำตัน  วิหาญ

1

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

3

นายสมโภชน์  โครตสีเขียว

2

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

4

นายถาวร  เทพวงค์

2

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

5

นายสุวรรณ  เนาว์แก้ว

3

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

6

นายวินัย  ศรีธร

3

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

7

นายอุดม  มะธิปิไข

4

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

8

นายชัชชัย  สุวรรณธาดา

4

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

9

นายทัด  พรไธสง

5

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

10

นายทองสุข  พลคำมาก

5

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

11

นายดำรงค์เดช  มะปะโพธิ์

6

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

12

นายไย  วิถีเทพ

7

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

13

นางทับทิม  มะกา

7

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

14

นายกฤฒพล  มาตคำมี

8

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

15

นายปรีชา  สีหาบุญทอง

9

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

16

นายสมร  ปัจจังคะถานัง

9

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

17

นางกัญจนา  ปราณี

10

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

18

นายปฏิพัทธิ์  ดงแก้วมณี

10

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

19

นางสาวลัดดาวัลย์  สิมคร

11

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

20

นางปราณี  นนยะโส

12

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

21

นางสาวสุจิตรา  วรรณประไพ

12

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

22

นายสมพร  อุดมศรี

13

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

23

นายอุดร  ลุนราษี

13

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

24

นายณรงค์ชัย  นันทริด

14

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

25

นายประวัติ  นนตะสี

14

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

26

นายประเสริฐ  หุปดง

15

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

27

นางสมพิศ  หมวกคำ

15

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

28

นายบัญชา   นันดี

16

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

29

นายชูศักดิ์  ประวรรณะมาตา

16

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

30

นายลุน   คำลีมา

17

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

31

นางดวงจันทร์  สาดแล่น

17

สมาชิกสภาอบต.แคน

 

32

นายสุวรรณ  หานาม

 

ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม

 

33

นางสาวพัชรินทร์   วิริยะ

 

ปลัดอำเภอประจำตำบลแคน

 

34

นายอภัย  แคนสุนิล

1

ผู้ใหญ่บ้าน

 

35

นายสมหวัง  วิรุวรรณ

4

กำนันตำบลแคน

 

36

นางมัลลิการ์  พรไชยสงค์

 

ผอ.รพสต.บ้านหัวนาไทย

 

37

นายเฉลิมชัย  จันทรจำนง

 

ผอ.รพสต.บ้านแคน

 

38

นางยุภาพร  มโนชาติ

 

ผอ.ร.ร.บ้านแคน

 

39

นายคุณากร  ศรีธรณ์

 

ผอ.ร.ร.บ้านเขวาค้อโคกกลาง

 

40

นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ

 

ครู ร.ร.บ้านแวงชัยฯ

 

41

นายนิกรณ์  วรรณปะโพธิ์

 

ครู ร.ร.บ้านตำแยฯ

 

42

นายไสว   ชาวสวน

3

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

43

นายวิชัย   ลาดมี

6

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

44

นายประสาน  ขันทะภักดี

15

อสม.

 

45

นายสันต์  วรรณปะโพธิ์

2

อสม.

 

46

นายอรุณ  มะกา

15

อปพร.

 

47

นายหนูกัน  หันบุดดี

1

อปพร.

 

48

นายมานิตย์  จันทะรัง

11

ประธานกองทุนหมู่บ้านตำบลแคน

 

49

นายบุญเรือง  คำมูล

5

ประธานกองทุนหมู่บ้าน

 

50

นางสาวอารีย์  เสนาจันทร์

15

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

 

51

นางบานเย็น  มะธิปิไข

1

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

 

52

นางหนูจวน  ชาวสวน

4

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

 

53

นางหนูจันทร์  คำมูล

5

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

 

54

นางจารุณี   อันเสน

2

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

 

55

นายสมดี  ใหปะโท

7

ปราชญ์สาขาหมอสู่ขวัญ

 

56

นายบุญคง  หอมดี

5

ปราชญ์สาขาจักสาน

 

57

นางไกรษร  วงค์สุรินทร์

13

อาสาพัฒนาสังคมฯ

 

58

นายบุญ  แคนสา

15

อาสาพัฒนาชุมชน

 

59

นางเพชร  แสงวิเชียร

14

อาสาพัฒนาชุมชน

 

60

นายยิ้ม   มะปะรัง

2

หมอดินอาสา

 

61

นางทองสม  มาปะเภา

3

ตัวแทนกลุ่มพลังทางสังคม

 

62

นายทองพูล   มะปะเม

11

ผู้สูงอายุ

 

63

นายสุทธี  วรรณประไพ

12

ผู้สูงอายุ

 

64

นายวิรุฬห์  ตาสี

15

ตัวแทนธุรกิจปั้นเตา

 

65

นางสมทรัพย์  ลาละคร

14

ตัวแทนธุรกิจขายของชำ

 

66

นางเทพี  วรรณปะเข

11

ตัวแทนธุรกิจขายของชำ

 

67

นายบุญโอม          แคนสา

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

68

นายณรงค์             ธรรมสา

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

69

นายสาย                 ดงเรียงราช

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

70

นางเก่ง                  บัญดิษเสน

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

71

นายนภดล             แคนเสาร์

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

72

นางหนูเตรียม      แคนเสาร์

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

73

นางทองใบ   เก่าแสน

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

74

นายบุญธรรม       มีศรี

1

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

75

นายยุทธการ  ชาวด่าน

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

76

นางธิดา  นนตะสี

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

77

นางอุบล  ลุนศรี

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

78

นางหนูพิน           มะปะเม

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

79

นางณัฐนันท์        ชาวดง

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

80

นางมะยุรี              มะปะรัง

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

81

นายนิพนธ์            บูราณศรี

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

82

นางเดือนเพ็ญ      ลุนศรี

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

83

นางชูใจ   ภัดดี

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

84

นางสาวจีรนันท์   ครุทานัง

2

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

85

นายสมยศ   ศาลาแดง

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

86

นางวันนา  วงค์บัวค้อ

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

87

นายบัวลา              วรรณปักสิน

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

88

นายณรงค์             ประกอบสำเนียง

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

89

นายบุญส่ง            ชาวแขก

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

90

นางหนูเกิด           ศรีนนเรือง

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

91

นางบุญล้อม         ถาวร

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

92

นายสมหมาย        โยวะ

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

93

นางราตรี   ศรีธร

3

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

94

นายเที่ยงทอง  พูนเพิ่ม

4

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

95

นายพิชัย                โคตรธาดา

4

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

96

นางยุวเรศ             วรรณปะเภา

4

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

97

นางมณีย์               วิรุวรรณ

4

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

98

นายไวพจน์           จันดอก

4

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

99

นายสุพิน               คามะปะใน

4

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

100

นางสาวสุรีรัตน์  ชาวด่าน

5

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

101

นายวิจักร               ชะสิงห์

5

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

102

นางสายรุ้ง            มาตย์สอน

5

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

103

นายสุริยา               อัคลา

5

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

104

นางอุไรวรรณ      เนาว์แก้ว

5

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

105

นายบุญธรรม       ตรงซื่อ

5

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

106

นายสุวัฒน์ชัย       คิมหันต์

6

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

107

นางสุกัญญา  เจริญนนท์

6

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

108

นายประยูร            เพียรศิริ

6

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

109

นางประทิน          ปาธิสัตย์

6

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

110

นายสุนทร             ภูเจริญ

6

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

111

นางจิราวรรณ  สิงห์แก้ว

6

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

112

นายสมบูรณ์         ยะปะพันธ์

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

113

นายทองดา            แคนติ

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

114

นายประสาน        แคนสังข์

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

115

นางมะลิ                                สารพินิจ

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

116

นางอมร                                เตชะพล

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

117

นายบุญถม            หอมดี

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

118

นางจันทรา   สายวัน

7

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

119

นายสำ                   ชิณสี

8

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

120

นายจันทร์             มาปะเภา

8

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

121

นายสุรพล             โพทุมทา

8

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

122

นางทองบุ             ป้อมปาปัง

8

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

123

นายพิชัย                นครชัย

9

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

124

นายสมร  ปัจจังคะถานัง

9

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

125

นายสุระชัย   ลามะให

9

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

126

นางบุษกร             ดวงมา

9

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

127

นายสมควร   พุฒหล้า

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

128

นายเจริญ   สิงห์ทอง

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

129

นายสุบรรณ          ดงอามาตย์

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

130

นางสุภาพ             บัณฑิตเสน

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

131

นางเพ็ญจันทร์     พุฒหล้า

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

132

นางอำนวย            แหมไธสงค์

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

133

นายประมวลทรัพย์             นนยะโส

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

134

นายจรูญ                คำภูเมือง

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

135

นางสาววิยะดา   มาตคำมี

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

136

นางคำมุกข์           ดงขันตี

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

137

นายประจักษ์        หมุยเฮบัว

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

138

นายสุภาพ             ดงหิงษ์

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

139

นางสมเพชร        ดงขันตี

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

140

นางบุญเพ็ง           ดงสงคราม

11

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

141

นายคมสันต์          เสนาจันทร์

12

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

142

นางสุภาวดี           เปตานัง

12

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

143

นายบุญจันทร์       จันดาเรือง

12

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

144

นายพินิจศักดิ์       สืบสิงห์

12

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

145

นางอุดม                แสงวิเชียร

12

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

146

นางน้อย                เสนาจันทร์

12

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

147

นางบัวลี                จำละคร

13

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

148

นางสุภาพ   นนยะโส

13

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

149

นายประเพียร       มะปะเม

13

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

150

นางประเสริฐ       จรรยา

13

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

151

นายกิตตินันท์  แสงวิเชียร

14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

152

นายอำนวย  นาหนองขาม

14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

153

นายสุพจน์     สมน้อย

14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

154

นางโสภา              พรไชยสงค์

14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

155

นางรัญญา             มะปะโพธิ์

14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

156

นายนิคม               หมุยเฮบัว

14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

157

นางกิตติยาภรณ์  สรภัคธนานนท์

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

158

นายบุญเลิศ    มะกา

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

159

นายธีรพงษ์  หมวกคำ

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

160

นางสาวเธียรทอง ราชปัญญา

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

161

นายไสว                 แคนหนอง

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

162

นายสนิท               ฤทธิโย

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

163

นางขวัญใจ           สุวรรณบุตร

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

164

นายอุดร                 แสงอรุณ

15

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

165

นายหล้า                                โคตรธาดา

16

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

166

นายณรงค์             เพียรศิริ

16

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

167

นายอำพร              วรรณศิลป์

16

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

168

นางอุไรวรรณ      ปทุมวงค์

16

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

169

นางรัชนีพร          ภะคะวา

16

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

170

นางอรสา              พลคำมาก

16

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

171

นายจิรายุทธ          ชารี

17

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

172

นางสังวาลย์         เพชรจำนงค์

17

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

173

นายสุวรรณ           ร่มจันทร์

17

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

174

นางบุญนำ            เสนาจันทร์

17

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

175

นางดรุณี                วิเชียรชัย

17

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

176

นายอำนาจ          วงค์มา

17

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่

ชื่อ-สกุล

หมู่ที่

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายบุญตา   สิทธิเขต

 

นายกอบต.แคน

 

2

นายพิชัย   ดงอุทิศ

 

รองนายกอบต.แคน

 

3

นายเส็ง   โพทุมทา

 

รองนายกอบต.แคน

 

4

นางทองสี   ศรีไชยา

 

เลขานุการนายกอบต.แคน

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

หมู่ที่

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.

ผู้มาประชุม          จำนวน  150  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  26  คน

ผู้เข้าประชุมตามประกาศสัดส่วน จากจำนวน  176  คน มาประชุม  150 คน คิดเป็นร้อยละ 85.23

 

นายบุญตา  สิทธิเขต           กล่าวต้อนรับผู้เข้ร่วมประชุมประชาคม และชี้แจงเหตุผลการประชุมประชาคม เนื่องจาก

นายกอบต.แคน                   ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งแนวทางการจัดทำแผนต้องประชุมประชาคมตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนได้จัดทำประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล  จึงได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมในวันนี้ ก็ขอฝากที่น้องพิจารณาโครงการที่จำเป็นในหมู่บ้านที่พี่น้องเสนอมาจากการประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน คณะกรรมการสนับสนุนได้ยกร่าง และคณะกรรมการพัฒนาก็พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไปพร้อม ๆกับการประชาคมตำบลแบบแระชารัฐ ให้ประชาคมร่วมกันพิจารณาในส่วนที่มีในร่างแผนแล้ว ส่วนจะเสนอเพิ่มเติมก็เห็นตามสมควร ในส่วนโครงการที่เกินศักยภาพ อบต.แคนก็จะประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการประชารัฐ  ก็คือ ประชาชนมีส่วนร่วม มีความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

นายดนตรี  อินทร์ไชย        บรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ

ปลัดอบต.แคน                     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศง2548 แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.22561-2564) หมายความว่า แผนพัฒนาของ อปท. ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  การจัดทำให้ดำเนินการดังนี้

  1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ในการทำแผนพัฒนา
  2. คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  3. คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ผู้บริหารเสนอร่างแผนต่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้บริหารอนุมัติ ประกาศใช้ต่อไป

ใช้แผนพัฒนา 4 ปี เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

เพื่อให้ทันต่อห้วงเวลา นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนจึงได้จัดประชุมประชาคมตำบลภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

นางประไพศรี  นามหนวด แสดงความคิดเห็น เสนอ วิสัยทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

หน.สำนักปลัด                     เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

วิสัยทัศน์        “ ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”

ที่ประชุม                               เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์

 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิติสู่ความมั่นคงและมั่งคั่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารงานราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนายึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างสังคมรู้รักสามัคคี เอื้ออาทรสมานฉันท์ เทิดทูลสถาบันของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนาธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ประชุม                               เห็นว่าสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และเหมาะสมกับการพัฒนาในพื้นที่ของตำบลแคน                                  

นายรักชาติ  นาดี                 ดำเนินการให้ประชาชนพิจารณาโครงการที่ทางหมู่บ้านได้นำเสนอมา ทั้งงบประมาณและปี

รองปลัดอบต.                       ที่ดำเนินการ ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ

โครงการ

รายละเอียด

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

2561

2562

2563

2564

1

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวนาไทย หมู่ 14 ด้านทิศเหนือวัด ถึง เมรุวัดบ้านหัวนาไทย

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

250,000

200,000

2

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวนาไทย หมู่ 14 เส้นจากบ้านนายธนูศิลป์ จันดอก ถึง ท้ายบ้านโคกใหญ่

กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,500  เมตร  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  900  ลบ..ม. 

-

-

200,000

-

3

โครงการไฟส่องสว่างรอบหมู่บ้าน บ้านหัวนาไทย หมู่ 14

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

-

-

20,000

20,000

4

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวนาไทย หมู่ 14 เส้นจากบ้านนายคำพอง  กาดกอง ถึง สนามม้า

กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000  เมตร  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ..ม. 

-

-

135,000

-

5

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน บ้านหัวนาไทย หมู่ 14

ขยายเขตไฟฟ้า รอบหมู่บ้านหัวนาไทย

-

-

100,000

100,000

6

ซ่อมแซมถนนคสล.รอบหมู่บ้านบ้านหัวนาไทย หมู่ 14 ทุกเส้น

ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหัวนาไทย ให้สภาพถนนดีขึ้น สะดวกในการจราจรในหมู่บ้าน และลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

-

50,000

50,000

7

ขุดลอกลำห้วยฮองหวานตอนบน บ้านหัวนาไทย หมู่ 14

ขุดลอกลำห้วยฮองหวานตอนบน บ้านหัวนาไทย หมู่ 14

-

-

100,000

100,000

8

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหัวนาไทย หมู่ 14 จากนาพ่อสมดี  คำหาญพลถึงบ้านโคกช้างสวนอ้อย

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500  เมตร   สูงเฉลี่ย 0.60  เมตรปริมาณดินไม่น้อยกว่า3,600 .ลบ.ม.

-

-

120,000

-

9

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหัวนาไทย หมู่ 14 เส้นจากบ้านนายธนูศิลป์  จันดอก ถึง ท้ายบ้านโคกใหญ่

กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า  400  ลบ.ม. 

-

-

150,000

100,000

10

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตำแย หมู่ที่ 2 เส้นทางจากบ้านนางอุบล  ลุนศรี  ถึงบ้านนายประเสริฐ  ปินะกาพัง

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

200,000

140,000

11

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตำแย หมู่ที่ 2 เส้นทางบ้านนายศักดิ์ชาย  สุวรรณธาดา

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

200,000

140,000

12

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตำแย หมู่ที่ 2 เส้นทางจากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนายทองคูณ  ภักดี

กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

170,000

100,000

13

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกพร้อมเทรินยาแนวบ้านตำแย หมู่ที่ 2 เส้นทางจากศาลากลางบ้าน ถึงสามแยกบ้านแวงชัย

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง 400 เมตร

-

-

160,000

-

14

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 เส้นทางจากนางนางบุญโฮม  ชะสิงห์ ไปเส้นทางฝายบ้านโคกกลาง

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

200,000

140,000

15

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกพร้อมเทรินยาแนวบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5  ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

-

-

200,000

-

16

ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกกลาง หมู่ 5  เส้นทางจากบ้านนางมัย  มะธิปิไข ถึงบ้านนางทองเลื่อน  ภูรับ

ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกกลาง ให้สภาพถนนดีขึ้น สะดวกในการจราจรในหมู่บ้าน และลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

-

50,000

50,000

17

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 เส้นทางจากบ้านนายชุมพร กาสังข์ ถึงบ้านนายสมพงษ์  บุญพันธ์

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  195 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

110,000

-

18

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 เส้นทางจากบ้านนางจันทร์เพ็ญ  ไอยะรา  ถึงโรงสีชุมชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

145,000

145,000

19

ก่อสร้างถนนลงลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 เส้นทางจากบ้านนางสุจิตรา  วรรณประไพ ถึงฝายบ้าน

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  300 ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ

-

-

67,000

-

20

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ถนนเส้นทางบ้านโคกใหญ่ ไป บ้านหนองบัว ความยาวประมาณ 3 กม.

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 เส้นทางบ้านโคกใหญ่ ไป บ้านหนองบัว ความยาวประมาณ 3 กม.

-

-

100,000

100,000

21

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านแคนหมู่ที่ 15 เส้นทางจากสวนใหญ่ไปขัวท่าล่อ

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า    400  ลบ.ม.     

-

-

150,000

100,000

22

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านแคนหมู่ที่ 15 เส้นทางจากสวนพ่อถวิล ปฏิโยเก ถึง นานางคำพลอย  มะปะโม

กว้าง 4 เมตร ยาว  200  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  7,200  ลบ.ม.

-

-

18,000

-

23

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแคน  หมู่ 15  ขยายเขตไฟฟ้าจากสวนใหญ่ไปขัวท่าล่อ

ขยายเขตไฟฟ้า จากสวนใหญ่ไปขัวท่าล่อ

-

-

100,000

100,000

24

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกพร้อมเทรินยาแนวบ้านโคกช้าง   หมู่ที่ 11  จากบ้านนางลัดดาวัลย์  สิงคร ถึงบ้านนายคำพอง  พิทักษ์

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

-

-

200,000

100,000

25

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกช้าง  หมู่ที่ 11 เส้นทางจากบ้านนายบุญจันทร์  ชาวสวน  ถึง บ้านนายสมภาร  วิชาคำ

กว้าง 4 เมตร ยาว 300  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,200 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

337,500

337,500

26

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกช้าง  หมู่ที่ 11 เส้นทางจากบ้านนายหนูเคน  ดงสงคราม ไปบ้านสวนอ้อย

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

385,000

385,000

27

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3 เส้นทางจากบ้านนายบุญเลิศ  นามปะเส ไปห้วยช้างโตน

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  560  ลบ.ม.

-

-

200,000

150,000

28

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านแวงชัย หมู่ที่ 3 เส้นทางจากนานางทองสี  ศรีไชยา ถึง นานางทองอู๋  อาสานอก(ห้วยมะหรี่)

กว้าง 3 เมตร ยาว  800   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,440  ลบ.ม.

-

-

47,500

-

29

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3 จากบ้านนายโจม  แคนติ ถึงดอนปู่ตา

กว้าง 3 เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

200,000

140,000

30

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3 จากบ้านนางกองแก้ว  สันทิตย์ ถึง บ้านนายบุญเลิศ  นามปะเส

กว้าง 3 เมตร ยาว 140  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  420  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

140,000

100,000

 

31

 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 เส้นทางจากบ้านนายตุ่น  วันเดช ไปบ้านบัวมาศ

 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500   เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  1,050 ลบ.ม.

 

-

 

-

 

350,000

 

300,000

32

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกพร้อมเทรินยาแนวภายในบ้านเก่าน้อย  หมู่ที่ 7

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

-

-

140,000

100,000

33

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านเก่าน้อยหมู่ที่ 7  เส้นนางข้างเหล่าใหญ่ ถึง นานางเสถียร  วรรณศิลป์

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  3,840  ลบ.ม.

-

-

130,000

-

34

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเก่น้อยหมู่ที่ 7 จากศาลาประชาคม ถึงดอนปู่ตา

กว้าง 4 เมตร ยาว 250  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000  ตร.ม..  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

365,000

200,000

35

โครงการท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว เพื่อส่งน้ำเข้าไร่นาเกษตรกร

ท่อ พีวีซี ขาด 6 นิ้ว  จำนวน 400 ท่อน

-

-

200,000

160,000

36

ก่อสร้างทางเดิน คสล. บ้านเก่น้อย หมู่ที่ 7 จากบ้านนางมะลิ  มาตคำมี ถึงบ้านนายไกรรัตน์  ดงอุทิศ

กว้าง 2 เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

170,000

-

37

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหน้าฝายน้ำล้นห้วยช้างโตนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหน้าฝายน้ำล้นห้วยช้างโตนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7

-

-

200,000

-

38

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 จากบ้านนางทองม้วน  โพทุมทา ถึงที่นายบุด   ยศคำลือ

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7  ระยะทาง 700  เมตร

-

-

100,000

100,000

39

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านแวงเหล่า  หมู่ที่ 10 เส้นทางจากถนนลาดยาง ไป คุ้มหนองม่วงสวนแตง

กว้าง 3.50  เมตร ยาว 400   เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  140  ลบ.ม. 

-

-

90,000

-

40

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านแวงเหล่า  หมู่ที่ 10 เส้นทางจากถนนลาดยาง ไป โคกหนองแดง

กว้าง 4 เมตร ยาว  1,000   เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  400  ลบ.ม. 

-

-

150,000

100,000

41

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเขวาค้อ  หมู่ที่ 6  จากบ้านนายนิคม ประกอบแก้ว ถึงบ้านนายพิทักษ์  มาปะเภา

กว้าง 3 เมตร ยาว 25  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  75  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

43,000

-

42

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเขวาค้อ  หมู่ที่ 6  จากบ้านนายสมพงษ์  ศรีธรณ์  ถึงเมรุบ้านเขวาค้อ

กว้าง 4 เมตร ยาว 155  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  620   ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

200,000

150,000

43

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านเขวาค้อ หมู่ที่ 6 เส้นทางจากนานายกอง  ดงเกิด ถึงที่นานายสมหวัง  วิรุวรรณ

กว้าง 4  เมตร ยาว  800   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  1,920  ลบ.ม.

-

-

65,000

-

44

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านเขวาค้อ หมู่ที่ 6 เส้นทางจากนานางหนู   ศรีโฮง  ถึงที่นานายเฉลิมสุข  สัตถา

กว้าง 4  เมตร ยาว  600   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  1,440  ลบ.ม.

-

-

47,500

-

45

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านดู่งิ้ว  หมู่ที่ 8  จากบ้านนายวิจิตร   มะปะเม  ถึง วัดป่า

กว้าง 4 เมตร ยาว 500  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,000 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

650,000

650,000

46

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านดู่งิ้ว หมู่ที่ 8 เส้นทางจากบ้านนายยงค์  พิงเกาะ ถึงนานางมะยุรี  มะปะรัง

กว้าง 4  เมตร ยาว  250   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  600  ลบ.ม.

-

-

21,000

-

47

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกพร้อมเทรินยาแนวบ้านดู่งิ้ว  หมู่ที่ 8  ถนนรอบหมู่บ้าน

จัดวางท่อระบายน้ำผ่าซีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

-

-

00,000

100,000

48

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16  และไปทางบ้านเปลือย

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16 

-

-

100,000

100,000

49

ขุดลอกสระอีสานเขียวบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16

ขุดลอกสระอีสานเขียวบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16

-

-

200,000

-

50

โครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16 จากลำน้ำเสียวถึงบ้านแวงชัย

วางท่อส่งน้ำ จากลำน้ำเสียวถึงบ้านแวงชัย

-

-

150,000

150,000

51

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกสะอาด หมู่ 16 เส้นทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนายชิด  ศาลาแดงไปดอนปู่ตา  

กว้าง 4 เมตร  ยาว 500   เมตร  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  300  ลบ..ม. 

-

-

67,000

-

หากท่านใดมีโครงการที่จะเสนอเพิ่มเติม  ฏ็ขอเชิญเสนอไปพร้อมกันเลย  จะได้ให้ที่ประชุมพิจารณา และก็จะเรียงลำดับโครงการเป็นลำดับต่อไปเรื่อย ๆ

นายอภัยแคนสุนิล                                 ขอเพิ่มเติม  ดังนี้

52

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแคนหมู่ที่ 1 จากบ้านนายสันต์  มนุษย์ ถึง สวนนายสนิท  ปัตตังโข

กว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   400 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

130,000

100,000

53

เจาะบ่อบาดาล- เครื่องดูด ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแคน  หมู่ที่ 1

เจาะบ่อบาดาล- เครื่องดูด บ้านแคน

-

-

50,000

50,000

54

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านแคน หมู่ที่ 1 จากบ้านนายถนอม  มูลต้น ถึง ขัวท่าล่อ

ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง  2  กิโลเมตร

-

-

100,000

100,000

55

ไฟส่องสว่างรอบหมู่บ้านแคน  หมู่ที่ 1

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

-

-

20,000

20,000

56

ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้านแคน  หมู่ที่  1

ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้านแคน  หมู่ที่  1

-

-

100,000

100,000

57

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแคนหมู่ที่ 1 จากป้อมยาม  ถึง บ้านบัวมาศ

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   10,000 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

2,950,000

2,950,000

 

นางบัวลีสาวิกัน                     ขอเสนอเพิ่ม

58

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่าจิก  หมู่ที่ 13  จากบ้านนางอนงค์นาถ  ถึง โรงสีชุมชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   400 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

130,000

100,000

59

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านป่าจิก  หมู่ที่ 13

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านป่าจิก

-

-

100,000

100,000

60

ขุดลอกห้วยช้างโตนตอนบน  บ้านป่าจิก  หมู่ที่ 13

ขุดลอกห้วยช้างโตนตอนบน 

-

-

150,000

100,000

61

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านป่าจิก   หมู่ที่ 13 เส้นทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน ถึงนา นายสมศรี  วงค์  ชารี

กว้าง 4  เมตร ยาว  1,500   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  3,600  ลบ.ม.

-

-

118,000

-

62

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าจิก  หมู่ที่ 13

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าจิก 

-

-

100,000

100,000

นายยุทธการ  ชาวด่าน           เสนอเพิ่มเติม

63

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านตำแย   หมู่ที่ 2

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านตำแย  หมู่ที่  2

-

-

100,000

100,000

นายหล้า  โคตรธาดา             เสนอ

64

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ 16 เส้นทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนายชิด  ศาลาแดงไปดอนปู่ตา  

กว้าง 4 เมตร  ยาว 100   เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   400 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

130,000

100,000

นายสมยศ   ศาลาแดง             เสนอเพิ่มเติม

65

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านแวงชัย   หมู่ที่ 3 เส้นทางจากบ้านนายโจม  แคนติ  ไป ดอนปู่ตา

กว้าง 3  เมตร ยาว  400   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  720  ลบ.ม.

-

-

24,000

-

66

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านแวงชัย   หมู่ที่ 3 เส้นทางจากหนองแวง ถึง บ้านดอนหัน

กว้าง 3  เมตร ยาว  400   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  720  ลบ.ม.

-

-

24,000

-

67

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านแวงชัย   หมู่ที่ 3 เส้นทางจากบ้านนางกองแก้ว  สันทิตย์  ถึง นานางทองสี  ศรไชยา

กว้าง 3  เมตร ยาว   400   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า   720    ลบ.ม.

-

-

24,000

-

นางสาวสุจิตรา  วรรณประไพ  เสนอเพิ่ม

68

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านโคกใหญ่   หมู่ที่ 12 เส้นทางจากนานางสุวรรณ  โพทุมทา  ถึง นานายสมศรี  สีบุตรศรี

กว้าง 4  เมตร ยาว 500   เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  1,200.  ลบ.ม.

-

-

40,000

-

นายอุดม  มะธิปิไข                                เสนอเพิ่ม

69

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองโจด   หมู่ที่ 4

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านหนองโจด

-

-

100,000

100,000

70

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกกลาง   หมู่ที่   5

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านโคกกลาง

-

-

100,000

100,000

นายสมร  ปัจจังคะถานัง       เสนอ

71

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดู่  หมู่ 9  เส้นทางจากบ้านนายอุดม  สิมคร  ถึง วัดบ้านดู่

กว้าง 4 เมตร  ยาว 200   เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   800 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

250,000

200,000

72

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดู่   หมู่ที่  9

ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านดู่

-

-

100,000

100,000

73

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านดู่  หมู่ที่ 9  เส้นทางจากบ้านนายพิกิจ  ศรีโฮง ไป นานางเจริญ  จันดาเรือง

กว้าง 4   เมตร ยาว 400   เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  160  ลบ.ม. 

-

-

160,000

-

นายปฏิพัทธิ์  ดงแก้วมณี       เสนอ

74

ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นาเกษตรกร บ้านแวงเหล่า  หมู่ที่ 10

ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

-

-

100,000

100,000

นายประมวลทรัพย์  นนยะโส             เสนอ

75

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านโคกช้าง   หมู่ที่ 11  เส้นทางจากปากทางบ้านตำแย ถึง วัดป่าโคกช้าง

กว้าง 4   เมตร ยาว 1,00   เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  400  ลบ.ม. 

-

-

150,000

100,000

นางดวงจันทร์  สาดแล่น       เสนอ

76

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่  หมู่  17  เส้นทางจากบ้านนางสุวรรณ ถึง  นานายพงษ์ศักดิ์  อุทัยวัตร

กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,500   เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   6,000 .ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการและใบรับรองผลเทศคอนกรีต   

-

-

1,200,000

1,200,000

77

วางท่อระบายน้ำบ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 17

วางท่อระบายน้ำบ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 17  ตามจุดต่างๆ

-

-

100,000

100,000

นางสมพิศหมวกคำ                                เสนอ

78

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแคน  หมู่ที่ 15 จากโรงเรียนบ้านแคน ถึง นานางบุญสม  วิลัยสมาน และจากหนองแคน  ถึงนานางศรีพรรณ  ราชปัญญา

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแคน  หมู่ที่ 15  จำนวน 2 เส้นทาง  ระยะทางรวม  1,400  เมตร

-

-

180,000

-

นายรักชาติ  นาดี    ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตสู่ความมั่งคั่ง แผนงานการเกษตร มีรองปลัดอบต.       รายละเอียด  ดังนี้

ลำดับ

โครงการ

รายละเอียด

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

2561

2562

2563

2564

1

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้กับประชาชนในตำบลแคน(สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช)

ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูการเก็บเกี่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแคน เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และอื่นๆ

-

-

50,000

50,000

รวม  1  โครงการ

-

-

50,000

50,000

                                ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน  บริหารทั่วไป มี

                                รายละเอียด  ดังนี้

ที่

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

-

-

200,000

200,000

รวม  1  โครงการ

-

-

200,000

200,000

 

                                               

มีประชาคมท่านใดเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีท่านใดเสนออีก  ในส่วนโครงการพัฒนา ก็มีเท่านี้  ก็ขอให้ประชาคมพิจารณาในส่วนแบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  รายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  6  รายละเอียด  ดังนี้

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง

-

-

7,900

-

สำนักปลัด

2

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำนักงาน

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน 2 เครื่อง

-

-

36,000

-

สำนักปลัด

4

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บแฟ้มทะเบียนประวัติ

-

-

4,000

-

สำนักปลัด

5

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด

-

-

11,000

11,000

สำนักปลัด

6

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เต้นท์

เต้นท์ ขนาด 4*8 เมตร  จำนวน 6 หลัง(ปีละ 3 หลัง)

-

-

55,500

55,500

สำนักปลัด

7

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะปฏิบัติงาน

โต๊ะปฏิบัติงาน  จำนวน  2  ตัว

-

-

5,000

5,000

สำนักปลัด

8

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน

เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน  จำนวน  2  ตัว

-

-

2,000

2,000

สำนักปลัด

9

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว

-

-

3,000

-

สำนักปลัด

10

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์

-

-

7,000

-

สำนักปลัด

11

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พัดลมไอน้ำ

พัดลมไอน้ำขนาดใหญ่

-

-

20,000

20,000

สำนักปลัด

12

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดในอาคารและหมู่บ้าน

-

-

150,000

150,000

สำนักปลัด

13

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้

-

-

11,100

-

กองคลัง

14

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำนักงาน

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน 1 เครื่อง

-

-

18,000

-

กองคลัง

15

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำนักงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน 1 เครื่อง

-

-

25,000

-

กองคลัง

16

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 ตัว

-

-

21,000

-

กองคลัง

17

อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำนักงาน

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน 1 เครื่อง

-

-

30,000

-

กองช่าง

18

อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตร

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์

-

-

2,000

-

กองช่าง

19

อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์  จำนวน 1 เครื่อง

-

-

25,000

-

กองช่าง

20

อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

-

-

350,000

350,000

กองช่าง

 

ประชาคมท่านใด มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็นำเสนอได้  ........ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็ ก็จะขอมติที่ประชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่6 หรือไม่

มติที่ประชุม                         เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6 มีมติ

เป็นเอกฉันท์

และมติที่ประชุม ได้ให้อำนาจผู้บริหารสามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการใดก็ได้ที่อยู่ในปีนั้น ๆ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ มาดำเนินการหากมีงบประมาณเพียงพอและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ประธาน                                ประชาคมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6  นายกหรือประธานคณะกรรมการพัฒนาก็จะเสนอร่างนี้ต่อประธานสภา ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้ต่อไป  นี่เป็นขั้นตอนการจัดทำ ก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น.

 

 

ลงชื่อ                                                     ผู้บันทึก

                (นางประไพศรี  นามหนวด)

                 หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

 

 

ลงชื่อ                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                (นายบุญตา  สิทธิเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลแคน

 


ภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์


Here >>>>

 

 
เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นบ้านเก่าน้อย-บ้านยาง

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ องค์กา...

ดาวน์โหลด

ประกาศ อบต.แคน เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บ้านเก่าน้อย-บ้านยาง 39-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รหัสทางหลวง 39-008

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 39-008

ดาวน์โหลด