prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 147
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 249298

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

104090
วันนี้วันนี้244
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้92
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้244
เดือนนี้เดือนนี้244
ทั้งหมดทั้งหมด1040903

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ที่ ............................................................................วันที่ .......๑๓...  มีนาคม   ๒๕๖๐.............................................................

 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เรียน    พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศอบต.แคน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

                       

         

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานและนำหน่วยงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีการกำหนดแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับกำหนด  ตามประกาศอบต.แคน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นั้น

 

                   จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

                  

                                                            

                                                        

                                      ลงชื่อ     

                                                   ( นายบุญตา    สิทธิเขต)

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เรื่อง   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

.............................

                                ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยวัฒนธรรมกลไกป้องกันกาจทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้กำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้หน่วยงานมีการยกระดับเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการนำด้วยคุณธรรม ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕  มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแคน จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงาน และนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีการกำหนดทิศทางตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกำหนด  ได้แก่

๑.      เจตจำนงในการบริหารงานและหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

                                เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามการตรวจสอบปฏิบัติตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

๒.     นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

                                กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้

 

                                ๒.๑ ด้านความโปร่งใส  เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน สาธารณชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

แนวปฏิบัติ            ๑.   มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด

๒.    ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสยึดหลักความสุจริตเที่ยง

ธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่นดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน

๓.      ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

๔.     เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นและติดตามการ

ตรวจสอบการดำเนินงาน

๕.     ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันมิให้

ราชการเสียประโยชน์

๖.      มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม

โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน

 

                                ๒.๒  ด้านความพร้อมรับผิด   มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

แนวปฏิบัติ            ๑.  มุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด

                                ๒.  มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด

                                ๓.  บริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด และมีมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

                                ๔.  บุคลากรทุกคนพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 

                                ๒.๓  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของหน่วยงานและการรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด คือ ดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง

แนวปฏิบัติ            ๑.  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย อันมีลักษณะเป็นการทุจริตเกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหน่วยธุรกิจเอกชนเพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานหน่วยงาน

                                ๒.  ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน งดเว้นการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง และการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ตนเอง พวกพ้องตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

                                ๓.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับรักษาจรรยาข้าราชการของหน่วยงานและวินัยของตนเองเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาข้าราชการและวินัย รวมทั้งป้องกันผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

                                ๔.  หน่วยงานดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด

 

                                ๒.๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ปฏิบัติราชการตามภารกิจหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และธรรมาภิบาล โดยเริ่มจากความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและค่านิยมร่วมกันต่อต่านการทุจริต และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการกำกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติ            ๑.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บริหารพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

                                ๒.  ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่

                                ๓.  ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                                ๔.  ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริต และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

                                ๕.  แต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กำหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน

                                ๖.  มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริต

 

                                ๒.๕  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน   สร้างระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยึดหลักความคุ้มค่า กล่าวคือ  หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมายงานยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และมาตรฐานปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ            ๑.  กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

                                ๒.  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและจะปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

                                ๓.  มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่

                                ๔.  มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

                                ๕.  ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลงานที่ได้รับไปด้วย

                                ๖. ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

                                ๒.๖  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และแนวทางในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทุจริต  นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใส

แนวปฏิบัติ            ๑.  สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้ผู้บริหารพนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ / ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซด์ เป็นต้น

 

 

 

 

                                ๒.  ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน  เป็นต้น

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                                                                    

                                                                                                                (นายบุญตา  สิทธิเขต)

                                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 


ที่  มค  ๗๔๑๐๑ / ว ๑๘๙                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

                                                                                                       อำเภอวาปีปทุม   มค.  ๔๔๑๒๐

 

                                                   ๑๔   มีนาคม    ๒๕๖๐

 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

เรียน       กำนันตำบลแคน/ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑.     ประกาศอบต.แคน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน             จำนวน    ๑    ชุด

 

                                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานและนำหน่วยงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีการกำหนดแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครับกำหนด  ตามประกาศอบต.แคน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นั้น

 

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์การเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 


ให้ประชาชนในความปกครองของท่านทราบโดยทั่วกัน  หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

 

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

 

                                                                                     ขอแสดงความนับถือ


                                                                                      

                                                                  

                                                                                ( นายบุญตา     สิทธิเขต)

                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

สำนักปลัด  อบต.

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์  ๐-๔๓๗๐-๖๘๖๖

                                                                     “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

 

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นบ้านเก่าน้อย-บ้านยาง

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ องค์กา...

ดาวน์โหลด

ประกาศ อบต.แคน เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บ้านเก่าน้อย-บ้านยาง 39-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รหัสทางหลวง 39-008

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 39-008

ดาวน์โหลด